Polityka prywatności

Twoja prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, a my dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO, jest Joanna Kocik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Kocik z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ul. 21 PP Dzieci Warszawy 7/45. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email kontakt@joannakocik.com

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

(i) świadczenia usługi newsletter,
(ii) korzystania z formularzy zgłoszenia na szkolenie,

b) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem,

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

(i) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów firmy Joanna Kocik uwzględniającej preferencje użytkowników strony,
(ii) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie gdzie uzasadnionym interesem administratora jest opieka nad użytkownikami strony oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
(iii) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazujemy Twoje dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie przez nas praktykowane lub planowane.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi, do czasu Twojej rezygnacji z jej świadczenia.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać informację odnośnie do przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących przypadkach:

  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
  • zgoda, na której opiera się przetwarzanie została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesiony został sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.

Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kontakt@joannakocik.com lub pocztą tradycyjną na adres: 21 PP Dzieci Warszawy 7/45, 03-982 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności strony spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług strony.

Ten serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.
Zaakceptuj
Made on
Tilda